Vedtægter for
Slangerup og Omegns Køreforening
(stiftet d. 24. november 1988)

§ 1

Foreningens navn er: Slangerup og Omegns Køreforening. (SOK)
Foreningens hjemsted er: Frederikssund Kommune.
Foreningens formål er: At fremme og støtte interessen for køresporten i Slangerup og
Omegn ved at drive enhver form for aktivitet, der tjener dette formål.
§ 2
I foreningen kan som medlemmer optages:

1. Aktive ”kuske”.
2. Personer m.v. som ønsker at støtte foreningens formål uden ret til at deltage i aktiviteten kørsel (passive medlemmer).
Optagelse i foreningen sker efter henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er gældende fra den dato indmeldelsen og kontingentet foreligger. Nægtelse af optagelse kan af den pågældende indbringes for den førstkommende generalforsamling, der kan ændre bestyrelsens afgørelse.
Udmeldelse kan kun ske til udløbet af et regnskabsår og udmeldelse er først gældende når bestyrelsen har modtaget skrivelse med dato for udmeldelse.
§ 3
Foreningens økonomiske forhold.
Medlemskontingent, der giver ret til at benytte foreningens faciliteter, fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemskontingent opkræves helårligt den 1. januar med sidste indbetaling den 8. januar. Såfremt betaling ikke er indgået på foreningens bankkonto den 8. januar, medfører restance, at medlemmer udelukkes fra at benytte foreningens faciliteter og fra at deltage i foreningens arrangementer, til restancen er betalt.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af foreningens faste ejendomme.
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.
Intet medlem har krav på foreningens formue.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden for bestyrelsen, kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan meddeles.
Bestyrelsen må højest benytte 75% af foreningens kapital til materialeindkøb.
§ 4
Eksklusion af medlemmer.
Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem fra at benytte foreningens faciliteter og fra deltagelse i foreningens arrangementer, når medlemmets optræden i eller udenfor foreningen, er eller har været af en sådan art, at foreningens værdighed eller trivsel ville lide skade, hvis udelukkelse ikke fandt sted.
For at udelukkelse skal være gyldig, kræves det at beslutningen vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for udelukkelse.
Bestyrelsens beslutning om udelukkelse skal forelægges til godkendelse ved førstkommende generalforsamling, der endeligt afgør, om medlemmet skal ekskluderes af foreningen.
Eksklusion af medlemmer kan kun foregå på generalforsamlingen.
§ 5
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. februar. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af tid, sted og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest d. 15. december og vedlægges dagsordenen i fuld ordlyd.
Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. § 6
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 2/3 af klubbens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig, motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre 10 medlemmer på generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning.
Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og alle medlemmer over 15 år har 1 stemme, såfremt kontingent er betalt, dog kun 2 stemmer pr. husstand.Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet ingen dog kan repræsentere mere end 1 fuldmagt, der overleveres dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Til vedtagelse af ændringer i vedtægter samt til opløsning af foreningen (jf. § 8) kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på en lovlig indvarslet generalforsamling, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men i øvrigt 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
§ 6
Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, kasser og 2-5 bestyrelses medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for roller der ikke er formand og kasser.
General forsamlingen vælger, formand, kasser, revisor, bestyrelses medlemmer og suppleanter.
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.
Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur, således at formanden og medlem 2 -4 afgår i lige år og kasser og medlem 1,3,5 afgår i ulige år.
Suppleanter er valgt for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser.
Ingen af bestyrelsen ansat, må være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvor iblandt formanden eller næstformanden er, er til stede. Ved stemmelighed er formandens – i dennes forfald næstformandens – stemme afgørende.
Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
§ 7
Revision og regnskab.
.
Revisor gennemgår foreningens årsregnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal tilstilles revisorerne og skal af dennevære revideret så betids at årsregnskabet med revisionspåtegning kan udleveres på generalforsamlingen.
§ 8
Opløsning.
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler,
jf. § 5.
Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer beslutning om, hvorledes foreningens midler skal anvendes.


Tilrettet på generalforsamlingen den 9/2 2022

 

                                                   

Del siden